Гараж в СОФИЯ за 34560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Гараж

Гараж в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 34560.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 39 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: гр.София, р-н Витоша, бул. "Тодор Каблешков" № 61, вх.Б, ет.-1 двоен гараж № 9-10
  ЧСИ: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
  Телефон: 02 - 9832003
  Email: office@kirezieva.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.10.2018 г. до 26.11.2018 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – втора по ред - на следните недвижими имоти, собственост на "РУС-БУЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 202189936, със седалище и а дрес на управление: гр. София 1680, р-н Витоша, бул. „Тодор Каблешков“ № 61, вх.Б, ет.7, ап.35, находящи се в град София, р-н Витоша, бул. „Тодор Каблешков“ № 61, а именно: А) АПАРТАМЕНТ № 35 (тридесет и пет), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1932.2230.1.64 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, шест четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 61 (шестдесет и едно), вх. Б, ет. 7 (седем), ап. 35 (тридесет и пет), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2230 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 (две), със застроена площ на първо ниво от 126,99 кв.м (сто двадесет и шест цяло и деветдесет и девет стотни кв.м), с прилежаща тераса с площ от 81,76 кв.м (осемдесет и едно цяло седемдесет и шест стотни кв.м), състоящ се на първо ниво от: входно преддверие, коридори, открита вътрешна стълба към второ ниво на апартамента, дневна – трапезария с кухненски бокс, три спални, една баня с тоалетна, тоалетна и дрешник, при граници: апартамент № 34 (тридесет и четири) от вх. Б на сградата, от три страни – двор и стълбищна клетка на вх. Б на сградата, и при съседни самостоятелни обекти в сграда съгласно схема: на същия етаж: 68134.1932.2230.1.42 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, четири две), под обекта: 68134.1932.2230.1.40 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, четири нула), 68134.1932.2230.1.39 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, три девет), 68134.1932.2230.1.41 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, четири едно), над обекта: няма, и със застроена площ на второ ниво от 107,94 кв.м (сто и седем цяло деветдесет и четири стотни кв.м), с прилежаща тераса с площ от 96,78 кв.м (деветдесет и шест цяло седемдесет и осем стотни кв.м), състоящ се на второ ниво от: вътрешна стълба към апартамента, дневна – трапезария с кухненски бокс, три спални, една баня с тоалетна, тоалетна и две помещения, при граници: второ ниво (таван) на апартамент № 17 (седемнадесет) от вх. А на сградата, от три страни – двор, и при съседни самостоятелни обекти в сграда съгласно схема: на същия етаж: 68134.1932.2230.1.65 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, шест, пет), под обекта: 68134.1932.2230.1.42 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, четири две), над обекта: няма, със стар идентификатор 68134.1932.1513.1.64, заедно с 6,249 % (шест цяло двеста четиридесет и девет хилядни процента), равняващи се на 46,56 кв.м (четиридесет и шест цяло петдесет и шест стотни кв.м) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж и заедно с 6,949 % (шест цяло деветстотин четиридесет и девет хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху дворното място, върху което е построена сградата, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1932.2230 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 61 (шестдесет и едно), с площ от 1 392 кв.м (хиляда триста деветдесет и два кв.м), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м), стар идентификатор 68134.1932.1513, номер по предходен план 1513, от кв. 6, при съседи съгласно документ за собственост: УПИ II -1486 (втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин осемдесет и шест), новопроектирана улица – разширение върху остатъка от имот пл.№ 1513 (хиляда петстотин и тринадесет), УПИ IV- 1503,1510 (шести отреден за хиляда петстотин и три, хиляда петстотин и десет), УПИ VI (шест) и съседни поземлени имоти с идентификатори: 68134.1932.2140 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две едно четири нула), 68134.1932.2261 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две шест едно), 68134.1932.2262 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две шест две), 68134.1932.2231 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три едно), 68134.1932.1489 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, едно четири осем шест), и Б) ДВОЕН ГАРАЖ № 9-10 (девет – десет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.2230.1.51 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, пет едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 61 (шестдесет и едно), вх. Б, ет. -1 (минус едно), гараж 9 (девет) и 10 (десет), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2230 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ съгласно документ за собственост 38,85 кв.м (тридесет и осем цяло и осемдесет и пет стотни кв.м), при граници съгласно документ за собственост: подземна улица, машинно помещение – асансьорна шахта, мазе № 11 (единадесет), четворен гараж № 11-12-13-14 (единадесет, дванадесет, тринадесет, четиринадесет), мазе № 10 (десет), мазе № 9 (девет) и двоен гараж № 7-8 (седем, осем), при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68134.1932.2230.1.50 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, пет нула), под обекта: няма, над обекта: 68134.1932.2230.1.24 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, две четири), 68134.1932.2230.1.25 (шест осем едно три четири, точка, едно девет три две, точка, две две три нула, точка, едно, точка, две пет), стар идентификатор 68134.1932.1513.1.51, заедно с прилежащите: Мазе № 9 (девет) в сутерена на сграда, на кота – 3,90 метра (минус три цяло и деветдесет стотни м), с площ от 4,45 кв.м (четири цяло четиридесет и пет стотни кв.м), при граници: мазе № 8 (осем), двоен гараж № 9-10 (девет, десет), мазе № 10 (десет) и двор и Мазе № 10 (десет) в сутерена на сграда, на кота – 3,90 метра (минус три цяло и деветдесет стотни м), с площ от 4,59 кв.м (четири цяло петдесет и девет стотни кв.м), при граници: мазе № 9 (девет), двоен гараж № 9-10 (девет, десет), четворен гараж № 11-12-13-14 (единадесет, дванадесет, тринадесет, четиринадесет) и двор, и заедно с прилежащите към гаража и мазетата 0,7 % (нула цяло и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, и заедно с 0,7 % (нула цяло и седем десети процента) идеални части от правото на собственост върху дворното място, върху което е построена сградата. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочените недвижими имоти е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 35 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 465 264,00 (четиристотин шестдесет и пет хиляди двеста шестдесет и четири) лева, представляваща 90% от началната цена по предходната продан на имота. 2. За ДВОЕН ГАРАЖ № 9-10 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 34 560,00 (тридесет и четири хиляди петстотин и шестдесет) лева, представляваща 90% от началната цена по предходната продан на имота. Всички гореописани недвижими имоти се ПРОДАВАТ ПООТДЕЛНО и за всеки следва да се подаде ОТДЕЛНО наддавателно предложение! Тежести за имотите: Длъжникът е придобил гореописаните недвижими имоти въз основа на Нотариален акт за покупко-продажба на недв. имоти, вписан в служба по вписванията-гр.София като акт № 32, том CXIV по описа за 2012г. Върху посочените имоти са наложени следните вещни тежести: договорна ипотека в полза на взискателя по изпълнителното дело - „МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП“ ООД, ЕИК 175066780, съгласно Нотариален акт за договорна ипотека върху недвижим имот, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 191, том ХIХ по описа за 2016г., както и възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 141, том VI по описа за 2018г. Няма установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби и договори за наем. Всеки наддавач следва да посочи предложената от него цена с цифри и с думи и да подаде предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик за всеки конкретен недвижим имот, като на плика се посочи за кой недвижим имот се прави предложението. Желаещите могат да огледат недвижимите имоти или някой от тях всеки вторник и петък от 17,00 чс. до 18,00 чс. през времетраенето на публичната продан, указано по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час, за да се запознаят в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 с книжата за недвижимите имоти и да правят наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан на горепосочените недвижими имоти в размер на 10% от началната цена за съответния имот се внася предварително по сметка: IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 27.11.2018 г. (вторник) в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в двуседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.