Гараж в СОФИЯ за 28800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Гараж

Гараж в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 28800.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 19 кв.м.
  Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
  Обявяване: 2018-11-20
  Адрес: ул. „Емилиян Станев” № 2А
  ЧСИ: Неделчо Митев
  Телефон: 0700 20 841
  Email: n.mitev@yahoo.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Неделчо Митев

ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 6-25 /шест – двадесет и пет/, находящ в ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „Силвър Сити” с магазини, офиси, басейн, фитнес център и подземни гаражи в гр. София, Столична община, район „Триадица”, на ул. „Емилиян Станев” № 2А /две „А”/се, на подземно ниво, кота -6.10 м /минус шест цяло и десет стотни метра/ на подземните гаражи – блок № 6 /шест/ и блок № 10 /десет/ на гореописания жилищен комплекс, с площ от 18.90 кв. метра /осемнадсет цяло и деветдесет стотни кв. метра/, при граници: подземен гараж № 10 - 29 /десет – двадесет и девет/; подземен гараж № 10 – 37 /десет – тридесет и седем/; подземна улица; подземен гараж № 6 – 26 /шест – двадесет и шест/; подземен гараж № 6 – 24 /шест – двадесет и четири/; ЗАЕДНО с прилежащите 3.121 % /три цяло сто двадесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гаражи – блок № 6 /шест/ и блок № 10 /десет/; 0.052 % /нула цяло петдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на целия комплекс, и заедно с 0.052 % /нула цяло петдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построен комплекса, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № II – 1470 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и седемдесет/ в квартал 5 /пети/, по плана на гр. София, местност „Кръстова вада”, целият с площ от 8440 /осем хиляди четиристотин и четиридесет/ кв. метра, при граници на урегулирания поземлен имот по скица: от две страни – улица, улица – тупик, бул. „Тодор Каблешков”, ПИ № 1146 /хиляда сто четиридесет и шест/, и УПИ № I – 1147 /първи, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто четиридесет и седем/. Съгласно схема № 15-282284/08.05.2018г. на АГКК – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, подземен гараж № 6-25 представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1007.403.10.50, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: град София, район „Триадица“, ул. „Емилиян Станев“ № 2-А, ет. -1, гараж 25, самостоятелният обект се намира в сграда №10, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.403, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, с брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 18.90 квадратни метра, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1007.403.10.49, 68134.1007.403.10.51, 68134.1007.403.10.41, 68134.1007.403.10.40, 68134.1007.403.10.39, под обекта: няма, над обекта: няма.