Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

 • Начална цена
 • 14320.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 22 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • ул. "Абанос" № 6, бл. А

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 05.07.2017 г., собственост на Александра Петкова Горанова, а именно: ГАРАЖ № 1 /едно/, находящ се на партера, във вход „А” на описаната по- долу сграда, кота ±0. 00 /плюс минус нула цяло и нула стотни/ метра, със застроена площ от 21, 50 /двадесет и едно цяло и петдесет стотни/ кв.м., при граници: коридор, стълбище, асансъор, двор, проход, заедно с 0, 57% идеални части oт общите части на сградата и 0,57% идеални части от урегулирания поземлен имот, който гараж, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 11906/05.05.2011г. на СГКК – София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1935.1988.1.7, но кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РЛ - 18 68 от 02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. София, район Витоша, ул. Абанос № 6 /шест/, бл. А. ет. 0 /нула/, гараж № 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в триетажна жилищна сграда с магазини и подземен паркинг разделена на две секции блок ,.А” и блок ,.Б'\ с определен административен адрес: гр. София, ул. ”Абанос” № 6 /шест/, за блок ,,А - вход „А” и за „блок Б - вход „Б”, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XII - 430, 974, 975 /дванадесети за имоти с планоснимачни номера четиристотин и тридесет, деветстотин седемдесет и четири, деветстотин седемдесет и пет/, в квартал 14 /четиринадесет/, по плана на гp. София, местност „ж. к. Гърдова глава", целият с площ от 1 770 /хиляда седемстотин и седемдесет/ кв. м., при граници: УПИ I- за училище, УПИ X- 429 /десети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин двадесет и девет/, улица и УПИ XV- 431 /петнадесети за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и едно/, който урегулиран поземлен имот съгласно Скица на поземлен имот № 9912/20.04.2011г. на СГКК- София, представлява поземлен имот с идентификатор № 68134.1935.1988 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда деветстотин тридесет и пет точка хиляда деветстотин осемдесет- и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД - 18 - 68 от 02.12.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД - 14-22-171 от 04.04.2011 г. на началник на СГКК - София, с адрес на поземления имот: гр. София. район Витоша, ул. Абанос № 6 (шест), с площ от 1757 /хиляда седемстотин петдесет и седем/ кв. м.. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) стар идентификатор: 68134.1935.430 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда деветстотин тридесет и пет точка четиристотин и тридесет/; 68134.1935.974 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда деветстотин тридесет и пет точка деветстотин седемдесет и четири/: 68134.1935.975 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда деветстотин тридесет и пет точка деветстотин седемдесет и пет/, с номер по предходен план: 974, 975, 430 /деветстотин седемдесет и четири, деветстотин седемдесет и пет, четиристотин и тридесет/, квартал: 14 /четиринадесет/, парцел XII /дванадесети/, при съседи: поземлен имот с идентификатор № 68134.1935.1361, поземлен имот с идентификатор № 68134.1935.429, поземлен имот с идентификатор № 68134.1935.1095, поземлен имот с идентификатор № 68134.1935.431. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 21, том 4, дело № 3525/2010 г., възбрана т. 18 акт № 69 вх. № 38417/08.08.2013 г. И Възбрана № 232, том 12, дело № 31346/2017 г., в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 1198000.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 04.10.2007г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 14 320.00 лв. /четиринадесет хиляди триста и двадесет лева/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 20.02.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 19.01.2018 г. и завършва на 19.02.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 402 709. За пазач на имота е определен Александра Петкова Горанова. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20138440400666. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 20.02.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.Още Гараж за продажба в СОФИЯ

Гараж СОФИЯ- 20160.00лв.
Гараж СОФИЯ- 20160.00лв.
Гараж СОФИЯ- 12800.00лв.
Гараж СОФИЯ- 12800.00лв.
Гараж СОФИЯ- 18320.00лв.
0.016980886459351