Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 9120.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 26 кв.м.

 • Срок:
 • 20.01.2018 до 20.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-21

 • Адрес:
 • ул. "Славееви гори" № 41 - А

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20148250400051 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.2208.1.52 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, две, две, нула, осем, точка, едно, точка, пет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори“ № 41-А /четиридесет и едно, буква „А“/, ет. – 1 /минус първи/, гараж 11 /единадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/ с идентификатор 56784.531.2208.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, две, две, нула, осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-16-1604/19.11.2012 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори“ № 41-А /четиридесет и едно, буква „А“/, със застроена площ на сградата: 585 кв.м. (петстотин осемдесет и пет кв.м.), брой етажи: 9 /девет/, предназначение – жилищна сграда, многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.2208 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, две, две, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-16-1604/19.11.2012 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори“ № 41-А /четиридесет и едно, буква „А“/, с площ на поземления имот: 858 кв.м. (осемстотин петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 2208 /две хиляди двеста и осем/; квартал: 95 /деветдесет и пет/, парцел: II-2208 /две римско тире две хиляди двеста и осем/ по плана на кв. „Христо Ботев – юг“, при съседи на поземления имот: 56784.531.2233; 56784.531.176; 56784.531.4665; 56784.531.3019; 56784.531.5039; 56784.531.107; 56784.531.3017, и който самостоятелен обект в сграда е с предназначение – гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на СОС: 25,83 кв.м. (двадесет и пет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.531.2208.1.51; под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с 0,588% идеални части (нула цяло петстотин осемдесет и осем хилядни процента идеални части) от общите части на сградата с идентификатор 56784.531.2208.1 по кадастралнака карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 9 120 лева (девет хиляди сто и двадесет лева), с включен ДДС, съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в протокол на ЧСИ от 16.01.2018 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.Още Гараж за продажба в ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ- 18000.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 19040.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 6750.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 6750.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 6750.00лв.
0.11445021629333