Вила в Бистрица за 1594920.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бистрица > Вила

Вила в Бистрица

Допълнителна информация

  Начална цена: 1594920.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 316 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: с. Бистрица, район Панчарево, ул. „Момин проход” № 4 /четири/,след предварителна уговорка на телефон: 0876 83 56 55
  ЧСИ: Мирослав Колчев Колев
  Телефон: 02 / 980 13 67
  Email: miroslav_kolev2006@abv.bg

Всички имоти за Бистрица
Всички имоти на ЧСИ Мирослав Колчев Колев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 04234.6969.3436 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка,три хиляди четиристотин тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед № РД-18- 51 03.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Бистрица, район Панчарево, ул. „Момин проход” № 4 /четири/ , с площ по кадастрални скица от 1 323 /хиляда триста двадесет и три/ кв.м.,(определена съобразно Наредба № 3 от 28 април 2005 г. За съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри/, с трайно предназначение на територията - урбанизирана; с начин на трайно ползване - за вилна сграда, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 2135/две хиляди сто тридесет и пет/ , квартал 92 / деветдесет и две/, при съседи: поземлен имот с идентификатор № 04234.6969.3654 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка три хиляди шестстотин петдесет и четири / , поземлен имот с идентификатор № 04234.6969.3564 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка три хиляди петстотин шестдесет и четири / , поземлен имот с идентификатор № 04234.6969.3435 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка три хиляди четиристотин тридесет и пет/ , поземлен имот с идентификатор № 04234.6969.2560 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка две хиляди петстотин и шестдесет/, поземлен имот с идентификатор № 04234.6969.2555 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка две хиляди петстотин петдесет и пет/, като гореописания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 04234.6969.3436 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка три хиляди четиристотин тридесет и шест/ по документ за собственост представлява дворно място с площ от 1340 кв.м /хиляда триста и четиридесет/ . съставляващо парцел VI-2135 /шести за имот две хиляди сто тридесет и пет/, от квартал 92/деветдесет и две / , по плана на гр. София-Бистрица, при съседи: парцел парцел VII-2135 / седми за имот две хиляди сто тридесет и пет /, улица и парцел I / първи / за парк и спорт, заедно с построената в мястото ВИЛНА СГРАДА, изградена на ниво „груб строеж”, съгласно Удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, изх. № 9400-95 от 15.01.2014 г. на СО-Район Панчарево, която сграда по одобрен проект от 20.12.2006 г. на СО-Район Панчарево се състои от: на сутерен - помещение, механа, склад и стълбище; на първи етаж - кухня, столова, зимна градина, дневна, вестибюл, антре, входна тераса, фитнес-зала, съблекалня, сауна, тоалетна, тоалетна с душ, стълбище и гараж; на втори етаж - четири спални, три бани с тоалетни, галерия, стълбище и тераса; и на подпокривно ниво - две стаи за хоби и стълбище, като съгласно Скица на сграда № 5746 от 31.01.2014 г. на СГКК - София, гореописаната сграда представлява СГРАДА с идентификатор № 04234.6969.3436.4 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка,три хиляди четиристотин тридесет и шест точка четири /, с адрес на сградата с. Бистрица, район Панчарево, ул. „Момин проход” № 4 /четири/, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 04234.6969.3436 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка,три хиляди четиристотин тридесет и шест/, със застроена площ съгласно кадастрална скица от 316 кв.м./триста и шестнадесет квадратни метра / , брой етажи 4 / четири/ , с предназначение жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор № 04234.6969.3436.1 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка три хиляди четиристотин тридесет и шест точка едно /; № 04234.6969.3436.2 / нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка три хиляди четиристотин тридесет и шест точка две/; № 04234.6969.3436.3/ нула четири хиляди двеста тридесет и четири точка шест хиляди деветстотин шестдесет и девет точка три хиляди четиристотин тридесет и шест точка три / , номер по предходен план – няма.