Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Земеделски имот Искрец Хотел в ЛЕВСКИ Фабрика в ЛЕВСКИ Търговски имот в ЛЕВСКИ Тристаен апартамент в ЛЕВСКИ Стая в ЛЕВСКИ Склад в ЛЕВСКИ Производствен имот в ЛЕВСКИ Парцел в ЛЕВСКИ Паркомясто в ЛЕВСКИ Офис в ЛЕВСКИ Многостаен апартамент в ЛЕВСКИ Мезонет в ЛЕВСКИ Магазин в ЛЕВСКИ Къща в ЛЕВСКИ Земеделски имот в ЛЕВСКИ Земеделска земя в ЛЕВСКИ Заведение в ЛЕВСКИ Жилищна сграда в ЛЕВСКИ Етаж от къща в ЛЕВСКИ Едностаен апартамент в ЛЕВСКИ Други в ЛЕВСКИ Двустаен апартамент в ЛЕВСКИ Гараж в ЛЕВСКИ Газстанция в ЛЕВСКИ Вила в ЛЕВСКИ Бензиностанция в ЛЕВСКИ Ателие, Таван в ЛЕВСКИ Автомивка в ЛЕВСКИ

Бензиностанция ЛЕВСКИ

 • Начална цена
 • 18480.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 41 кв.м.

 • Срок:
 • 04.03.2017 до 04.04.2017

 • Обявяване:
 • 2017-04-05

 • Адрес:
 • ул.“Никола Вапцаров“ №88

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 3269 / 2011 г. с Изх. № 6268/ 15.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЕТ„Соня 2002-Марийка Ганчева“ с ЕИК 114587110, със седалище и адрес на управление: гр. Левски, ул."Цар Иван Асен II"№5, представляван от Марийка Йорданова Ганчева, а именно: МАЛКА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ /ГАЗОСТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛИ по нотариален акт/, находяща се в град Левски, област Плевен, на ул.“Никола Вапцаров“ №88, състояща се от СГРАДА ЗА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ с идентификатор № 43236.401.230.1, с площ по нотариален акт от 40,86 кв.м., а съгласно кадастрална скица, с площ от 41 кв.метра, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, състояща се от помещение за продажби с площ от 13,17 кв.м., тоалетна с предварие, магазин с площ от 5 кв.м., стая за почивка на персонала с площ от 4,66 кв.м. и помещение за охрана с площ от 4,10 кв.м., построена на основание отстъпено право на строеж върху общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ съставляващ поземлен имот с идентификатор №43236.401.230, по стар план имот №IV /четири/ в квартал 1А /едно "А"/ по подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на гр. Левски, с площ 1780 / хиляда седемстотин и осемдесет/ квадратни метра, при граници и съседи: улица и от три страни УПИ I - предвиден за озеленяване, заедно с отстъпено право на строеж върху гореописания недвижим имот, ведно с два броя стационарни резервоара за газ пропан-бутан 5 /куб.м./. - при първоначална цена –18 480 лева без ДДС /осемнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/, от които 2496 лв стойност на два броя резервоара за пропан-бутан. ЕТ„Соня 2002-Марийка Ганчева“ с ЕИК 114587110, е с регистрация по ЗДДС и ДДС се дължи само върху сумата от 2496 лв. Имотът се намира в началото на града, на входа от към гр.Плевен. В момента обектът не функционира и не се стопанисва и охранява. Има повреди и липси. Имотът не е ограден - металната ажурна ограда липсва. Изградените елетрозахранване и ВиК инсталации са компроментирани. Транспортната достъпност до имота е много добра. Западната граница на имота се явява асфалтиран път за болницата и гарата. Характерни обекти в близост са „Технико-тьрговски център на „Бултрекс", бензиностанция, болница. Саркофагът на резервоарите на газстанцията от тухлени стени е разрушен. Липсва изградения над саркофага метален навес. От оборудването са останали двата резервоара за газ пропан-бутан /5 куб.м./ Дворното място е общинско. Обектът е построен с отстъпено право на строеж. Обслужващата сграда е едноетажна. Застроена е на площ от 41 кв.м. Обособени са работно помещение, склад, стая за персонала и санитарен възел. Стени - тухла; двустранно измазани, шпакловани и боядисани с латекс. Подове - теракота. Липсва дограма. Състоянието на имота е незадоволително. Тежести за имота: Договорна ипотека том 1, акт №18/2006г., в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД; Договорна ипотека том 1, акт №1/2007г.в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД; възбрана том 1, акт №4/2012г. в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД;, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в гр.Левски, обл.Плевен, на ул.“Никола Вапцаров“ №88, при управителя Румен Янков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150403269/2011 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.04.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Бензиностанция за продажба в ЛЕВСКИ

Бензиностанция ЛЕВСКИ- 21075.00лв.
Бензиностанция ЛЕВСКИ- 18480.00лв.
Бензиностанция ЛЕВСКИ- 23100.00лв.
Бензиностанция ЛЕВСКИ- 23200.00лв.
Бензиностанция ЛЕВСКИ- 29000.00лв.
0.052980899810791