Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Земеделски имот Искрец Хотел в БАЛЧИК Фабрика в БАЛЧИК Търговски имот в БАЛЧИК Тристаен апартамент в БАЛЧИК Стая в БАЛЧИК Склад в БАЛЧИК Производствен имот в БАЛЧИК Парцел в БАЛЧИК Паркомясто в БАЛЧИК Офис в БАЛЧИК Многостаен апартамент в БАЛЧИК Мезонет в БАЛЧИК Магазин в БАЛЧИК Къща в БАЛЧИК Земеделски имот в БАЛЧИК Земеделска земя в БАЛЧИК Заведение в БАЛЧИК Жилищна сграда в БАЛЧИК Етаж от къща в БАЛЧИК Едностаен апартамент в БАЛЧИК Други в БАЛЧИК Двустаен апартамент в БАЛЧИК Гараж в БАЛЧИК Газстанция в БАЛЧИК Вила в БАЛЧИК Бензиностанция в БАЛЧИК Ателие, Таван в БАЛЧИК Автомивка в БАЛЧИК

Бензиностанция БАЛЧИК

 • Начална цена
 • 73800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 1920 кв.м.

 • Срок:
 • 12.12.2016 до 12.01.2017

 • Обявяване:
 • 2017-01-13

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

Недвижим имот с административен адрес: гр.Балчик, общ.Балчик, Промишлена зона, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 920 кв.м./хиляда деветстотин и двадесет квадратни метра/, представляващ имот с идентификатор 02508.55.152/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, едно, пет, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменени на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – Заповед КД-14-08-Б-320/04.03.2008г. на началника на СГКК, с начин на трайно предназначение на  територията:Урбанизирана, с начин на трайно ползване:за бензиностанция, газостанция, при граници и съседи поземлени имоти с идентификатори: 02508.55.138, 02508.55.78, 02508.55.147, 02508.55.143, ведно с изградените в имота СГРАДА със застроена площ от 24.00 кв.м./двадесет и четири квадратни метра/ с идентификатор 02508.55.152.1/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, едно, пет, две, точка, едно/ с предназначение – сграда за търговия и СГРАДА със застроена площ от 19.00 кв.м./деветнадесет квадратни метра/ с идентификатор 02508.55.152.2/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, едно, пет, две, точка, две/, с предназначение – друг вид сграда за обитаване – собственост на дружеството „ПОПОВ-КОМЕРС“ ЕООД C ЕИК/БУЛСТАТ 124537337 Описание: Обектът се намира в Северната зона на гр.Балчик. Поземленият имот е с площ от 1920 кв.м. по акт за собственост и скица по кадастралната карта на промишлена зона гр. Балчик Дворът пред сградата не е ограден, достъп до колонки по асфалтова настилка. Дворът зад сграда Бензиностанция е ограден от всички страни с метална ограда-метални пана на бетонови основи. Около Бензиностанцията има тротоарна настилка. Изградени са площадкова ел. инсталация и площадкова канализация от РVС тръби. Незастроената част от земята се не се обработва-райграс и бетонови пътеки за движение и транспорт. Дворното място е добре стопанисвано. При описа се установи, че в имота са изградени четири сгради: търговска зала със ЗП-18,40 кв.м., сграда ГСМ със ЗП-21,56 кв.м., Архив със ЗП-6,00 кв.м. и Склад със ЗП-29,73 кв.м. През 2004г. сградата е била със ЗП-30 кв.м. и е включвала-търговска зала, сервизно помещение и склад. След 2005г. се дострояват поетапно следващите сгради в имота. За пристройката и др. сгради не са представени строителни книжа и не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Балчик. 1.Основната сграда – Бензиностанция, включва търговска зала и сервизно помещение. Сградата е масивна с бетонова плоча, покрита с поцинкована ламарина, топлоизолация и хидроизолация. Търговската зала е с под-теракот, дограма алуминиева, снабдена с ел. инсталация. Сервизното помещение се състои от умивалня и тоалетна с под-мозайка, снабдено с осветителна инсталация е ВиК. Сградата е добре стопанисвана.Няма представени строителни книжа. 2. Сграда-склад ГСМ Сградата не е описана в нотариален акт, по скица е със ЗП-24 кв.м., едноетажна със ЗП- 21,56 кв.м. по измерване на вътрешен контур. Използва се за склад за горива и масла Няма представени строителни книжа. 3.Сграда-Архив Сградата не е описана в нотариален акт и в скицата със ЗП-6,00 кв.м. по измерване на вътрешен контур. Сградата е достроена от западната страна на съществуващата сграда Бензиностанция. Под-бетон, стени-тухла, покрив-дървен гредоред, покрит с ламарина. Архивът е помещение с под-теракот, стени и таван-циментова гладка мазилка, дограма ПВЦ, вход от запад от към вътрешен двор, снабден с ел. инсталация, състояние добро.Няма представени строителни книжа. 4.Сграда-склад Сградата не е описана в нотариален акт и в скица, едноетажна със ЗП- 29,73 кв.м. по измерване на външен контур. Складът е с под-бетон, стени-тухла, покрив-дървен гредоред, покрит с ламарина, вход от запад от към вътрешен двор, метална портална врата, не е снабден с ток и вода, ползва се по предназначение.Няма представени строителни книжа. 5.Сграда-гараж Сградата не е описана в нотариален акт и в скица, едноетажна със ЗП- 24,30 кв.м. по измерване на външен контур, ситуирана в югозападния край на двора. Гаражът е с под-бетон, стени-цементови блокчета, покрив-дървен гредоред, покрит с ондулин, вход от изток от към вътрешен двор, портална врата-ролетна щора, не е снабден с ток и вода, ползва се по предназначение. Няма представени строителни книжа. 6.Сграда-склад с две стени Сградата не е описана в нотариален акт и в скица, площ по измерване на външен контур 43,20 кв.м., ситуирана в западния край на двора Навесът е с под-бетон, две стени-цемен тови блокчета, покрив-метална конструкция, покрит с ламарина, изграден бетонов канар с дължина 4 м. и дълбочина 1,60 м. Към навеса се подхожда по бетонов път от северозапад през метална плъзгаща се врата, монтирана на масивната ограда на имота. Няма представени строителни книжа. 7.Технологично оборудване на бензиностанцията Оборудването на Бензиностанцията се състои от четири вкопани цистерни за течни гори ва. Трите цистерни са с вместимост по 50 куб.м. всяка и една с вместимост от 24 куб.м., разделена на три клетки с вместимос от 7431 литра, положени в бетонови шахти със засмолена изолация, комуникационни съоръжения, електронно управление, стопански инвентар. Резервоарите са окомплектовани с капак и арматура, монтирани в североизападната част на имота. По нотариален акт Бензиностанцията е с четири бензиноколонки. При огледа се установи че са три, едната е премахната, няма изградена козирка над тях. Изградени са три бензиноколонки на бетонов фундамент. Окомплектовани са с импулсен брояч, помпен блок и електрооборудване на ADAST SISTEMS, рама и шкаф. Едната колонка е със сериен № 050/95, тип: 8954/31/А/1/LT, окомплектована с два пистолета. Втората колонка е с № 1258/94, тип: не се чете, окомплектована с един пистолет. Третата колонка е със сериен № 5393/84 , тип 8951/31/А/ не се чете., окомплектована с един пистолет. Тръбната разводка, състояща се от сливни и смукателни тръбопроводи, ведно с тръбопроводната арматура, от приемната шахта до резервоарите и бензиноколонките са положени в земята, под пътната настилка. Бензиноколонките не отговарят на съвременните технологични изисквания-помпи, маркучи, пистолети, електроника и са морално остарели. Бензиноколонките не са в експлоатация от началото на 2014г. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 73800.00 лв. (седемдесет и три хиляди и осемстотин лева), формирана, както следва: 7619.40 лева – освободена доставка по смисъла на ЗДДС, представляваща стойността на изградената в имота стара сграда с площ от 30,00 кв.м. и прилежащият и терен /УПИ/ с площ от 136,30кв.м. и 41 348.40 лева - облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, представляваща стойността на незастроения имот /УПИ/ с площ от 1783.70 кв.м., от която 34 457 лева – данъчна основа и 6891.40 лева – дължим ДДС и 24 832.20 лева – облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, представляваща стойността на трайно прикрепените към имота машини и съоръжения, от която 20 693.50 лева – данъчна основа и 4138.70 лева – дължим ДДС Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека в полза на "СЖ Експресбанк" АД, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №193, том 1, дв.вх.рег.№2640/16.07.2008г. за сумата от 65000 лв.,вписана Възбрана в полза на "ДМТ Ойл" ЕООД, по изпълнително дело №20138110400122, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №130, том 1, дв.вх.рег.№2288/13.05.2013г.,вписана Възбрана в полза на "СЖ Експресбанк" АД, по изпълнително дело №20137370401727, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №4, том 2, дв.вх.рег.№3786/11.10.2013г.,вписана Възбрана в полза на "Дизелор" ЕООД, по изпълнително дело №20137180400763, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №37, том 1, дв.вх.рег.№205/05.02.2014г.,вписана Възбрана в полза на "Обединена Българска Банка" АД, по изпълнително дело №20148100400543, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №272, том 1, дв.вх.рег.№2871/28.11.2014г.Още Бензиностанция за продажба в БАЛЧИК

Бензиностанция БАЛЧИК- 63120.00лв.
Бензиностанция БАЛЧИК- 78900.00лв.
Бензиностанция БАЛЧИК- 66420.00лв.
Бензиностанция БАЛЧИК- 83025.00лв.
Бензиностанция БАЛЧИК- 73800.00лв.
0.012147188186646