Ателие, Таван в ВАРНА за 50400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Ателие, Таван

Ателие, Таван в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 50400.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 115 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: ул. "Морска звезда" 7
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.2575.951.6.1/едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка девет пет едно точка шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18- 92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. Морска звезда № 7, на първи етаж в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.951/едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка девет пет едно/, с предназначение на самостоятелния обект: АТЕЛИЕ за творческа дейност, без посочен админитративен номер в документа за собственост, със застроена площ 115 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма. под обекта: няма. над обекта: 10135.2575.951.6.2, и при граници по документ за собственост: вътрешен двор. жилищна сграда. УПИ XV1-716. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и ведно с 1/8 идеална част, съответстваща на 108.25 кв.м от дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.2575.951/едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка девет пет едно/ на посочения по-горе административен адрес, целият с площ по скица от 852 кв.м. а съгласно предходен акт за собственост с площ от 866 кв.м. с предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: -ниско застрояване /до десет метра/, с номер по предходен план: 717, в кв. 47. УПИ IV по плана на кв. Виница. при граници на поземления имот: 10135.2575.951, 10135.2575.952. 10135.2575.65, 10135.2575.1257. 10135.2575.95