Ателие, Таван в ВАРНА за 38160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Ателие, Таван

Ателие, Таван в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 38160.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 24 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: ул."Злетово" 32
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

АТЕЛИЕ № 1 (едно), разположено на първи етаж в жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, област Варна, кв.Аспарухово, ул."Злетово"№32 (тридесет и две), включващо сервизно помещение, със застроена площ от 24,40 (двадесет и четири цяло и четиридесет стотни) кв. м. съставляващо обект с идентификатор №10135.5504.201.4.26 (едно нула едно три пет точка пет пет нула четири точка две нула едно точка четири точка две шест), попадащо в сграда № 4 (четири) в поземлен имот с идентификатор № 10135.55 04.201 (едно нула едно три пет точка пет пет нула четири точка две нула едно), при граници съгласно предходен документ за собственост: вътрешен двор. апартамент № 1, стълбище и асансьор, и съседи съгласно схема: на същия етаж - обект № 001. отдолу - няма, отгоре - обект № 002. ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 (едно) с площ от 2,08 (две цяло и осем стотни) кв. м. при граници: изба № 2. машинно и коридор, както и 1,5237 % (едно цяло пет хиляди двеста тридесет и седем десетохилядни процента) ид. части, равняващи се на 3.47 (три цяло и четиридесет и седем стотни) кв. м. ид. части, от общите части на сградата и от правото на строеж върху горепосоченото дворно място, в което е построена сградата, цялото с площ от 312 (триста и дванадесет) кв. м. съгласно скица, съставляващо бивш УПИ № VI-1087 (шест римско - хиляда осемдесет и седем) в кв. 75 (седемдесет и пет) по плана на 28-ти (двадесет и осми) подрайон на гр. Варна. 5 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.5504.201 с площ от 312 кв.м. по документ за собственост, а съгласно скица с площ от 314 кв.м.. съставляващ бивш УПИ № V1-1087 в кв .75 по плана на 28 подрайон на гр.Варна. при съседи съгласно скица: 10135.5504.90, 10135.5504.197. 10135.5504.200, 10135.5504.203, 10135.5504.202.