Ателие, Таван в СОФИЯ за 116100.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Ателие, Таван

Ателие, Таван в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 116100.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 102 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: гр. София, кв. "Манастирски ливади", бл. 89А
  ЧСИ: Милен Бъзински
  Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
  Email: atanasov_p@milenbazinski.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: АТЕЛИЕ № 17 (седемнадесет) на две нива, разположено на коти +16,80 /плюс шестнадесет цяло и осемдесет стотни/ метра и + 19.60 /плюс деветнадесет цяло и шестдесет/ метра на сградата, със застроена площ на кота + 16.80 / плюс шестнадесет цяло и осемдесет стотни/ метра от 14.43 (четиринадесет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м., застроена площ на кота + 19.60 /плюс деветнадесет цяло и шестдесет/ метра с височина над 1.50 / едно цяло и петдесет стотни/ метра - 101.86 ( сто и едно цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м. и застроена площ на кота + 19.60 /плюс деветнадесет цяло и шестдесет/ метра с височина под 1.50 (едно цяло и петдесет стотни) метра - 43.23 (четиридесет и три цяло и двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 5.865 % (пет цяло осемстотин шестдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.16 (шестнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м., състоящо се : на първо ниво - от входно антре, баня с тоалетна и вътрешна стълба към второ ниво и на второ ниво - от едно помещение и тераса, при съседи на първо ниво: апартамент № 19, асансьор, апартамент № 18 и калкан, и при съседни на второ ниво: клакан, улица и от две страни - вътрешен двор, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ VII-118 (седми, отреден за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет) от квартал 19 (деветнадесет) по плана на град Софиям местността "Манастирски ливади - изток", целият с площ от 1120.00 (хиляда сто и двадесет) кв. м., при съседи: УПИ XV-117a (петнадесети, отреден за имот планоснимачен номер сто и седемнадесет "а"), УПИ VI-117 (шести, отреден за имот планоснимачен номер сто и седемнадесети), улица, УПИ VIII-968 (осми, отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осем), улица;
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – Ралица Йорданова, тел. 0894746400,
email: email