Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

 • Начална цена
 • 288563.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 214 кв.м.

 • Срок:
 • 11.12.2017 до 11.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-12

 • Адрес:
 • кв.Кръстова вада, ул.Ген. Иван Колев № 33А, вх.А, ет.7, ателие А31

 • ЧСИ:
 • Мария Красинова Цачева

 • Телефон:
 • 02 - 9836136

 • Email:
 • mariatsacheva@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Мария Красинова Цачева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 875 /осемстотин седемдесет и пет/ кв.м. и разгъната застроена площ от 7618 /седем хиляди шестстотин и осемнадесет/ кв.м., изградена на основание Разрешение за строеж № 172/ 24.03.2008 г., изд. от Главния архитект на гр. София и одобрен идеен инвестиционен проект на 21.03.2008 г. от СО, ДАГ, както и одобрени на 21.04.2010г. от СО, ДАГ инвестиционни проекти „Промяна на предназначение по време на строителство, която сграда се състои от три входа: вход А, вход В, вход С. Строителството на сградата е прието с Разрешение за ползване №СТ- 05-1791/30.11.2012г., издадено от ДНСК. Същата попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 645 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин четиридесет и пет/, отреден за офиси и обществено обслужване, от квартал 71 /седемдесет и първи/ по плана на гр. София, местността „Кръстова вада”, с административен адрес: гр. София, кв. „Кръстова вада”, ул. „Ген. Иван Колев” № 33А с площ от 1 603 /хиляда шестстотин и три/ кв. м., при съседи на имота, съгласно скица на СО, р-н „Триадица”, с №РТР16-ДИ11-187/17.06.2016г, приложена по делото: от две страни - улици, УПИ ІІ-645,1062, УПИ ІV-645 и УПИ І-645, който имот е образуван чрез одобрение на нов ПУП за разделяне на УПИ І-645 на УПИ І-645, УПИ V-645 и УПИ ІV-645. Регулацията е одобрена със Заповед РД-09-50-30/27.01.1997г. и РД-09-50-1477/21.11.2007г. на Главния архитект на гр. София. Поземленият имот, в който попада самостоятелният обект е нанесен в КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-108/13.12.2016г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК с идентификатор № 68134.1007.572 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и седем, точка, петстотин седемдесет и две). Адрес на имота: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Ген.Иван Колев” №33-А. Площ: 1602кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 645, квартал: 71, парцел: V. Съседи: 68134.1007.1449; 68134.1007.679; 68134.1007.694; 68134.1007.683; 68134.1007.1450, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.1007.572.1.31 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и седем, точка, петстотин седемдесет и две, точка, едно, точка, тридесет и едно), съгласно КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-108/13.12.2016г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на имота: гр. София, п.к. 1000, ул. „Ген.Иван Колев” №33-А, ет.8, ап.А31. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №68134.1007.572. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: няма данни. Прилежащи части: ... Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.1007.572.1.30; Под обекта: 68134.1007.572.1.28; 68134.1007.572.1.27; 68134.1007.572.1.26; 68134.1007.572.1.29; Над обекта: няма. Стар идентификатор: няма, който самостоятелен обект представлява: АТЕЛИЕ № А31/индекс буква „А”, цифра тридесет и едно/, находящо се на седмия етаж във Вход А на описаната по-горе ЖИЛИЩНА СГРАДА, на кота +19.30 /плюс деветнадесет цяло и тридесет стотни/ м., с площ на самостоятелния обект от 213,81 /двеста и тринадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м., състоящо се от: коридор, три работни помещения, кухненски бокс, санитарен възел и тераса, при съседи: изток-Ателие А30, стълбище и коридор; запад-улица, север-улица, юг-калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, представляващи 3,13 % (три цяло и тринадесет стотни върху сто)идеални части, равняващи се на 25,71 (двадесет и пет цяло и седемдесет и една стотни) кв.м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху описания подробно по-горе урегулиран поземлен имот - УПИ V- 645 в кв. 71, по плана на гр. София, местност „Кръстова вада”, в който е изградена сградата, представляващи 2,95% (две цяло и деветдесет и пет стотни върху сто) идеални части, равняващи се на 47,26 (четиринадесет и седем цяло и двадесет и шест стотни) кв.м, съгласно таблица за площообразуване, изготвена от лицензиран оценител, което Ателие №А31 е идентично с ОФИС №А31 /индекс буква „А”, цифра тридесет и едно/ съгласно първоначалния архитектурен инвестиционен проект, одобрен на 21.03.2008г. от СО, ДАГ.Още Ателие, Таван за продажба в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ- 144901.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 87480.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 170235.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 81000.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 195120.00лв.
0.01649808883667