Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Парцел Топола Парцел Топола Склад ПЛОВДИВ Земеделска земя Емона Офис ВАРНА Хотел в ЯМБОЛ Фабрика в ЯМБОЛ Търговски имот в ЯМБОЛ Тристаен апартамент в ЯМБОЛ Стая в ЯМБОЛ Склад в ЯМБОЛ Производствен имот в ЯМБОЛ Парцел в ЯМБОЛ Паркомясто в ЯМБОЛ Офис в ЯМБОЛ Многостаен апартамент в ЯМБОЛ Мезонет в ЯМБОЛ Магазин в ЯМБОЛ Къща в ЯМБОЛ Земеделски имот в ЯМБОЛ Земеделска земя в ЯМБОЛ Заведение в ЯМБОЛ Жилищна сграда в ЯМБОЛ Етаж от къща в ЯМБОЛ Едностаен апартамент в ЯМБОЛ Други в ЯМБОЛ Двустаен апартамент в ЯМБОЛ Гараж в ЯМБОЛ Газстанция в ЯМБОЛ Вила в ЯМБОЛ Бензиностанция в ЯМБОЛ Ателие, Таван в ЯМБОЛ Автомивка в ЯМБОЛ

Ателие, Таван ЯМБОЛ

 • Начална цена
 • 34240.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 51 кв.м.

 • Срок:
 • 29.12.2017 до 29.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-30

 • Адрес:
 • АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, с адрес: гр. Ямбол, ул. Виза № 6, вх. Б, етаж 4, ателие Б 1

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 29.12.2017г. до 29.01.2018г ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20178780401067 в сградата на РС-Ямбол, като на 30.01.2018г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, а именно: 1) 11.63/650 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87374.543.75 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес на поземления имот: гр. Ямбол, ул. „Виза" № 6, с площ по скица 653 кв.м., при граници: им. №№ 87374.543.66, 87374.543.54, 87374.543.67, 87374.543.74, 87374.543.76, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 87374.543.75.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с предназначение: АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, с адрес: гр. Ямбол, ул. Виза № 6, вх. Б, етаж 4, ателие Б 1 , брой нива на обекта – едно, със застроена площ от 51.24 кв.м., състоящо се от: кухня-дневна-работен кабинет, баня-тоалет, мокро помещение, коридор и тераса, при граници на имота: на същия етаж: 87374.543.75.1.22; под обекта: 87374.543.75.1.16; над обекта: 87374.543.75.1.29, ведно с 9.34 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, равняващи се на 1.79 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 34 240 лв. /тридесет и четири хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС. 2) 17.79/650 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87374.543.75 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес на поземления имот: гр. Ямбол, ул. „Виза" № 6, с площ по скица 653 кв.м., при граници: им. №№ 87374.543.66, 87374.543.54, 87374.543.67, 87374.543.74, 87374.543.76, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 87374.543.75.1.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с адрес на обекта: гр. Ямбол, ул. Виза № 6 , вх. Б, етаж 5 /пет/, ап. № Б 13, брой нива на обекта – едно, със застроена площ от 79.93 кв.м., състоящ се от: кухня с трапезария и дневна, две спални, баня-тоалет, тоалет, мокро помещение, коридор и две тераси, при граници на имота: на същия етаж: 87374.543.75.1.31; под обекта: 87374.543.75.1.24; над обекта: няма, ведно с 14.28 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, равняващи се на 2.73 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 51 680 лв. /петдесет и една хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС. Имотите са собственост на „ВАРЕКС - КОНСУЛТ” ЕООД. За тях учредена първа по ред ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол на 06.03.2017 г. и наложена възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол на 19.09.2017 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-29.01.2018г .-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол,06.12.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Ателие, Таван за продажба в ЯМБОЛ

Ателие, Таван ЯМБОЛ- 34240.00лв.
Ателие, Таван ЯМБОЛ- 9216.00лв.
Ателие, Таван ЯМБОЛ- 11520.00лв.
Ателие, Таван ЯМБОЛ- 13500.00лв.
Ателие, Таван ЯМБОЛ- 14400.00лв.
8.2341129779816