Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 81.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 10 кв.м.

 • Срок:
 • 04.11.2017 до 04.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-05

 • Адрес:
 • бул. „Пещерско шосе”, вх. Е1, ет. 2 , ателие 1

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

И.Д.20138250400547-2013 г.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.17.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, вх. Е1 (буква „Е” едно), ет. 2 (втори), ателие 1 (едно); с предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност; брой нива на обекта: 1 (едно); с площ: 81,20 кв. м. (осемдесет и едно цяло и двадесет стотини квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.17.2, под обекта: 56784.510.801.17.16, над обекта: 56784.510.801.17.6, а по акт за собственост АПАРТАМЕНТ (АТЕЛИЕ) № 1 (едно) с площ от 81,20 кв. м. (осемдесет и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна – кухненски бокс, тоалетна, баня – тоалетна и две тераси, ВЕДНО с 3,927 % (три цяло деветстотин двадесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11,56 кв. м. (единадесет цяло петдесет и шест стотни квадратни метра) и съответното право на строеж, при граници на апартамента: от две страни коридори и стълбищна клетка, ап. 2 (две) и фасада, ВЕДНО с ИЗБА № 6 (шест) с площ от 5,20 кв. м. (пет цяло и двадесет стотни квадратни метра), ВЕДНО с 0,077 % (нула цяло седемдесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 0,23 кв. м. (нула цяло двадесет и три стотни квадратни метра) и съответното право на строеж, при граници на избеното помещение: изба № 7 (седем), от две страни коридор и склад, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”; със застроена площ: 400 кв. м. (четиристотин квадратни метра); с брой етажи: 4 (четири); с предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, а по акт за собственост ЖИЛИЩЕН МОДУЛ Е1 (буква „Е” едно), изграден в „груб строеж”, със степен на завършеност 63 % (шестдесет и три процента), на основание разрешение за строеж № 370/24.07.2007 г., изд. от Главния архитект на Община Пловдив и инвестиционен проект 27.10.2007 г., одобрен от Община Пловдив, Дирекция „УАПБ” от жилищен комплекс „Слънчогледи”, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.510.801 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”; с площ: 22589 кв. м. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 385,387 (триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем), квадрал: 3 (трети), парцел: I-385,387 (едно римско, триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем), при граници на поземления имот: 56784.512.803, 56784.510.479, 56784.510.9548, 56784.510.9547, 56784.510.9546, 56784.510.9545, 56784.510.376, 56784.510.388, 56784.510.406, 56784.510.806, 56784.510.407, 56784.510.408, а по акт за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I-385 (първи римско, триста осемдесет и пети), отреден за жилищно строителство, целият с площ от 20 653 кв. м. (двадесет хиляди шестстотин петдесет и три), в кв. 3 (трети) по плана на кв. „Христо Смирненски – III етап” – гр. Пловдив, одобрен със Заповед № РД-02-14-2278/29.12.2000 г. на МРРБ, ОА – 806/05.05.2005 г. и ОА – 1375/16.06.2006 г. (регулация) на Кмета на Община Пловдив, Заповед № РД – 09 – АБ – 73/29.08.2008 г. за изменение на кадастралния план на кв. „Смирненски – III етап” – гр. Пловдив, с която имоти 385 и 387 са обединени под № 385 (триста осемдесет и пети) и имот № 387 (триста осемдесет и седми) се заличава, при граници на поземления имот: ПИ IV-408 (четири римско, четиристотин и осми), ПИ III-407 (три римско, четиристотин и седми), ПИ II-386 (две римско, триста осемдесет и шести), ПИ I-406 (едно римско, четиристотин и шести), ПИ III-389 (три римско, триста осемдесет и девети), ПИ IV-389 (четвърти, триста осемдесет и девети), ПИ V-389 (пет римско, триста осемдесет и девети), ПИ VI-389 (шести, триста осемдесет и девети), ПИ 376 (триста седемдесет и шести), ПИ 377 (триста седемдесет и седми), ПИ 479 (четиристотин седемдесет и девети). Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот, е в размер на 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева), съставляваща 80% от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.Още Ателие, Таван за продажба в ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 26400.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 25920.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 131200.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 52080.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 52080.00лв.
0.023133993148804