Всички имоти от чси Ирина Станева Христова

ЧСИ: Ирина Станева Христова
Съд: Ямбол
Телефон: 046 - 623003
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3

 • Други
  3340 кв.м., Златари
  Дворно място в с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22, с площ от 3340квм, съставляващо УПИ VІ-102 в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него масивна жилищна сграда с РЗП 120квм,НАВЕС със ЗП 20квм и КУХНЯ със ЗП от 48квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 02.07.2018 до 02.08.2018
  Обявяване на: 2018-08-03
  Виж повече
 • 12240.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Козарево
  Дворно място в с.Козарево общ.Тунджа, обл.Ямболска, с площ от 1340квм,, съставляващо УПИ №ІV-129 в кв.16, ведно с построените в двора МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- изградена до груб строеж с площ от 132квм и паянтова сграда с площ от 9квм и други обслужващ
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 02.07.2018 до 02.08.2018
  Обявяване на: 2018-08-03
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделска земя
  4025 кв.м., Дражево
  ½ идеална част от НИВА, цялата с площ 4,025дка, четвърта категория, в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, в местността БУДАКОВА ЧЕШМА,представляваща имот 007064, имотът е образуван от имот № 007060
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 1256.00 лв.
 • Многостаен апартамент
  118 кв.м., ЯМБОЛ
  Апартамент в гр.Ямбол, на ул.”Търговска”№ 18, вх.А, а именно: целият трети етаж /последен/, представляващ апартамент № 2 с площ от 117.61квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 73200.00 лв.
 • Други
  1775 кв.м., Маломирово
  с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Други
  2197 кв.м., Стралджа
  МЕЛНИЦА
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 136728.00 лв.
 • Други
  1918 кв.м., Безмер
  БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 12875.85 лв.
 • Двустаен апартамент
  62 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с ИДН: 87374.522.189.3.31, гр. Ямбол, жк. „Райна Княгиня „ 19, вх. В, ет.1, ап. 31
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 5256.00 лв.
 • Други
  1690 кв.м., Роза
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 815, с площ от 1680 кв.м., включен в състава на УПИ III – 815, целия с площ от 1690 кв.м., в квартал 46 по плана на село РОЗА, общ. Тунджа, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 кв.м. - на един етаж
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛИВАДА с площ от 4.499 дка, в местността „Долни лозя”, съставляваща имот № 026084 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-27
  Виж повече
 • 936.00 лв.
 • Други
  274 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№275
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-20
  Виж повече
 • 52000.00 лв.
 • Земеделска земя
  4460 кв.м., Стралджа
  1/6 от Нива с площ от 4.460 дка, в местността „Беджи юрт”, съставляваща имот с ид.№ 69660.380.1756, по плана за земеразделяне на гр.Стралджа
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-20
  Виж повече
 • 396.00 лв.
 • Други
  144 кв.м., Могила
  Ресторант в с.Могила с площ 144квм, имотът представлява самостоятелен обект в масивна сграда със ЗП 372квм,заедно с подобренията,извършени в тях и съответното отстъпено право на строеж върху терена
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-20
  Виж повече
 • 24638.40 лв.
 • Други
  1500 кв.м., Иречеково
  Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм,при граници:улица,ПИ V-3,ПИ XI-6,ПИ XI1-7,ПИ II-2,ПИ III-2
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 5760.00 лв.
 • Парцел
  980 кв.м., Иречеково
  Поземлен имот III-2 с площ 980 кв.м. в кв.ЗО по плана на с.Иречеково обл.Ямболска,при граници:улица,ПИ II-2,ПИ IV-2
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 2880.00 лв.
 • Парцел
  1080 кв.м., Иречеково
  Поземлен имот II-2 с площ 1080 кв.м. в кв.30 по плана на с.Иречеково, обл. Ямболска, при граници:улица,ПИ III-2,ПИ IV-2,ПИ Х11-7,ПИ ХIII-8,ПИ I-1
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 2880.00 лв.
 • Други
  566 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 17360.00 лв.
 • Други
  798 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 20560.00 лв.
 • Други
  10000 кв.м., Овчи Кладенец
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 84640.00 лв.
 • Земеделска земя
  4299 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4.299 дка., трета категория, в м. ЧИЛИКЛИ БАИР в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 014015
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 428.80 лв.
 • Земеделска земя
  3159 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3.159 дка., девета и пета категория, в м. ШАХБЕЙСКИ ВРЪХ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 025070
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 316.00 лв.
 • Земеделска земя
  9267 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ЛОЗЕ с площ от 1.819 дка., четвърта категория, в м. МЕТЛИТЕ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 082033
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 926.40 лв.
 • Земеделска земя
  1819 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ЛОЗЕ с площ от 1.819 дка., четвърта категория, в м. МЕТЛИТЕ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 082033,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 182.40 лв.
 • Земеделска земя
  8975 кв.м., Лозенец
  1/3 идеална НИВА, с площ 8,975 дка, местност „БЛАТОТО", имот № 240031 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, десета категория, образуван от имот №240029
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 1569.60 лв.
 • Земеделска земя
  1028 кв.м., Лозенец
  1/3 идеална част от ЛОЗЕ, с площ 1,028 дка, местност „НАД БЛАТОТО", имот № 180086 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, трета категория, образуван от имот №180072
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 131.04 лв.
 • Стая
  19 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩНА СТАЯ № 368 с идентификатор: 87374.534.39.3.188 в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог" бл. 27, ет.10,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 8373.60 лв.
 • Други
  62 кв.м., Устрем
  Едноетажна масивна производствена сграда-ФУРНА,в с.Устрем, общ.Тополовград, със ЗП от 62квм,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 3520.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  66 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ № 4, с идентификатор № 87374.542.44.3.4, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска" № 58, вх. А, ет. 2 жилищен, ап. 4, състоящ се от спалня, кухня, дневна и баня, с площ от 66 кв.м.
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 42160.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  56 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ № 12, с идентификатор № 87374.542.44.1.12, находящо се в гр. Ямбол, ул. „Търговска" № 56, вх. Б, ет. 2, ап. 12, състоящ се от кухня, спалня, сервизни помещения, със застроена площ от 56 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 40880.00 лв.
 • Други
  1019 кв.м., Победа
  имот с идентификатор 56873.142.13, при граници: ПИ № 142001, ПИ № 000224, ПИ № 142014, ПИ № 000134, ведно с построената в него РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, строена през 1990 г., с площ от 414 кв.м.
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 37680.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  69 кв.м., ЯМБОЛ
  ½ идеална част от: АПАРТАМЕНТ № 49 в гр.Ямбол,ул.”Искър” №1 вход „В”, етаж І, представляващ обект с ид.87374.541.20.1.49, със застроена площ от 68.50квм,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 17680.00 лв.
 • Едностаен апартамент
  40 кв.м., ЯМБОЛ
  Апартамент №8 в гр. Ямбол, жк ”Г. Бенковски” 4 вх.А ет.2, представляващ обект с ид.87374.521.53.1.8, с площ 40квм,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 16000.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  80 кв.м., ЯМБОЛ
  Самостоятелен обект в сграда в гр.Ямбол, на к-с”Златен рог” № 29, вход Г, етаж 8, с идентификатор № 87374.534.44.1.77, представляващ жилище-апартамент №77, със застроена площ от 80.30 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 43840.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  70 кв.м., ЯМБОЛ
  Апартамент в гр.Ямбол,на ул.”Г.С.Раковски” бл.19 вх.А ет.3 ап.8,обект с ид.87374.539.154.2.8 със застроена площ 70 кв.м.
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 52560.00 лв.
 • Други
  1110 кв.м., Веселиново
  Дворно място в с.Веселиново, общ.Тунджа, с площ от 1110квм, съставляващо УПИ VІІ-286 кв.4, ведно с изградените в него жилищна сграда
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 45000.00 лв.
 • Други
  2917 кв.м., Странджа
  гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 112835.00 лв.
 • Други
  4354 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.5566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4354квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 62906.40 лв.
 • Други
  4354 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.5566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4354квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 62906.40 лв.
 • Други
  5000 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.3566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 5000квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Други
  4801 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.4566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4801квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 69249.60 лв.
 • Други
  14151 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, местност ”Под станция”
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 100000.00 лв.
 • Други
  1247 кв.м., Ботево
  БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 26743.00 лв.
 • Други
  1096 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №936, в кв. 127 по плана на гр. Тополовград, ведно с построената в същото двуетажна масивна жилищна сграда
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Други
  534 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  гр. Тополовград, на ул. Малко Търново № 2
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 11000.00 лв.
 • Паркомясто
  460 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  Дворно място с площ от 460квм, представляващо УПИ VІ в промишлена зона- стопански двор „Изток” по плана на Тополовград, при граници: улица, извънселищна територия, УПИ ІІІ и улица, ведно с построената в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 6992.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  ул.”Бадама”№32
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 14000.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  ½ идеална част от УПИ І-78 в кв.26, цялото с площ от 648 кв.м, находящ се в гр.Тополовград, на ул.”Искър”№12, ведно с целия ВТОРИ етаж
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 11280.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  ½ идеална част от УПИ І-78 в кв.26, цялото с площ от 648 кв.м, находящ се в гр.Тополовград, на ул.”Искър”№12, ведно с целия ПЪРВИ етаж
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 16616.00 лв.
 • Други
  670 кв.м., Роза
  500/ 670 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 670 кв.м., за което е отреден УПИ II – 482 в кв. 54 по плана на с. РОЗА, общ. Тунджа, при граници на имота: улица, УПИ IV – 849, УПИ III – 481, от две страни улица, заедно с построения в това дворно място
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 24552.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  60 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 87374.521.15.1.88, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Г. Бенковски” 11, вх. Д, ет.1, ап. № 88, площ от 60.48 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 25704.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  53 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр.. Ямбол, ул. „Независима България” 2, вх.В, ет.2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.540.286.2.18, с площ 52,88 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 43416.00 лв.
 • Други
  3525 кв.м., Могила
  УПИ I – за производствени дейности/експандиран пенополистирол и др/търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 по плана на с. Могила, общ. Тунджа, с площ от 3525 кв.м., заедно с построената в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 99360.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Завой
  ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 11160.00 лв.
 • Други
  1000 кв.м., Веселиново
  810/1000 идеални части от ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Добри Войвода” 18, цялото с площ от 1000 кв.м., за което е отреден УПИ VIII-322 в кв. 22 по плана на селото, заедно с построените в това дворно място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгънат
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 36900.00 лв.
 • Други
  720 кв.м., Веселиново
  ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Дечка Сюлемезова” 13, представляващо УПИ I-262, в кв. 27 по плана на селото, с площ 720 кв.м. заедно с изградените в имота: ТРАНЖОРНА и пристройка
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 118512.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  69 кв.м., ЯМБОЛ
  Апартамент №47 находящ се в гр.Ямбол, к-с”Райна княгиня” блок 19, вх.В, на шести етаж, представляващ обект с ид.87374.522.189.3.47
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 5256.00 лв.
 • Други
  27170 кв.м., Мамарчево
  ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 27 170 кв.м., съставляващо поземлен имот 506, за който е отреден УПИ I-506, кв. 11 по плана на с. Мамарчево, община Болярово, заедно с всички построени в имота сгради
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 137304.00 лв.
 • Други
  1265 кв.м., Мамарчево
  /3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място сгради
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 27979.20 лв.
 • Други
  905 кв.м., Странджа
  гр.Стралджа обл.Ямболска,с административен адрес ул.”Бакаджик”4
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 30600.00 лв.
 • Други
  90 кв.м., Калчево
  Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270кв.м. и УПИ ІІІ-96 площ 1410кв.м. в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 17012.00 лв.
 • Други
  124 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.ЯМБОЛ, ул. „Ангел Кънчев” № 18
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 108720.00 лв.
 • Други
  2276 кв.м., Стралджа
  гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 20736.00 лв.
 • Други
  68 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 48168.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  59 кв.м., ЯМБОЛ
  Апартамент № 94, в гр.Ямбол, в к-с „Георги Бенковски” бл.8, вх.”Д”, етаж 3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №87374.521.33.10.94
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 28000.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  68 кв.м., ЯМБОЛ
  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.552.22.12.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, жк Възраждане № 41, вх. Б, ет. 4, ап. 16
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 07.06.2018 до 07.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-08
  Виж повече
 • 45400.00 лв.
 • Други
  653 кв.м., ЯМБОЛ
  КОМПЛЕС-СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗАВЕДЕНИЕ И УСЛУГИ в гр. Ямбол, жк „Хале”, ул. ”Л.Каравелов” № 29
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 199454.40 лв.
 • Други
  45 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Руен” 37, Б, ет. 4
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 22000.00 лв.
 • Многостаен апартамент
  95 кв.м., ЯМБОЛ
  Сам.обект в сграда-апартамент №91 на жк”Зорница”бл.1 вх.Г ет.7 в гр.Ямбол,със ЗП 95квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Къща
  42 кв.м., ЯМБОЛ
  ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /пристройка/ в гр.Ямбол, на ул.”Страхил войвода” 55, със застроена площ от 42квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 30240.00 лв.
 • Други
  1200 кв.м., Безмер
  ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV в квартал 38 по плана на с. БЕЗМЕР, общ. Тунджа, с площ от 1200 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – цех за месопреработка и ме
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 120168.00 лв.
 • Други
  3430 кв.м., Хаджидимитрово
  ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА-ВИНАРСКА ИЗБА
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 945000.00 лв.
 • Други
  1696 кв.м., Чарган
  ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Чарган общ.Тунджа, обл.Ямболска,съставляващо УПИ ІХ в кв.35 по плана на селото с площ 1696квм, заедно с построената в този имот масивна сграда-сладкарски цех
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-25
  Виж повече
 • 78000.00 лв.
 • Многостаен апартамент
  101 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 87374.553.149.1.2 с адрес гр. Ямбол, ул. „Панайот Волов” 19, ет. 2, с площ от 101 кв.м ГАРАЖ в сграда с идентификатор 87374.553.149.1.4, ет. 0 на сградата, с площ от 14.93 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 90349.20 лв.
 • Многостаен апартамент
  101 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 87374.553.149.1.1 с адрес гр. Ямбол, ул. „Панайот Волов” 19, ет. 1, с площ от 101 кв.м., иГАРАЖ в сграда с идентификатор 87374.553.149.1.5, ет. 0 на сградата, с площ от 14.93 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.05.2018 до 23.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-25
  Виж повече
 • 82198.80 лв.
 • Други
  414 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Клокотница”№ 99 /ФОМИС/
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 60008.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  53 кв.м., ЯМБОЛ
  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастралната карта № 87374.546.30.6.20, находящ се в гр.Ямбол, жк „Хале” бл.12 вх.А ет.5, представляващ ап.№20, със застроена площ от 53квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 32400.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  52 кв.м., ЯМБОЛ
  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.16.9.20, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги С. Раковски” № 34, вх.В, ет.7, ап. 20, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 20, с площ 52,20 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Други
  10198 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот с идентификатор 87374.73.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, местност СТАРОТО ЛЕТИЩЕ, с площ: 10198 кв.м, стар идентификатор 73.44.0, идентичен с имот № 73030
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 33056.00 лв.
 • Други
  1165 кв.м., Стралджа
  гр.Стралджа ул.Св.Иван Рилски”16-ХЛЕБОПЕКАРНА С МЕЛНИЦА И ОБОРУДВАНЕ
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 44957.50 лв.
 • Други
  900 кв.м., Бояджик
  Дворно място в с.Бояджик общ.Тунджа обл.Ямболска с площ от 900квм, съставляващо УПИ ІХ 466 в кв.54 по плана на селото, ведно с построената в него масивна жилищна сграда с площ от 65квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 5864.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  82 кв.м., ЕЛХОВО
  Апартамент №36 в гр.Елхово, на ул.”Ал.Стамболийски” № 151, вход „Б”, на четвърти етаж, със застроена площ 82квм / три стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и две тераси на изток и запад/,представляващ сам.обект с ид.27382.500.341.1.36
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 23040.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  60 кв.м., ЕЛХОВО
  АПАРТАМЕНТ № 23 в гр.Елхово, ул.”Царибродска”19, във вх.”Б”, представляващ обект с ид.27382.500.83.1.23, на четвърти етаж
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 10000.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  59 кв.м., ЕЛХОВО
  АПАРТАМЕНТ № 30 в гр.Елхово, жк. „Изгрев” №14, вх. В, ет.4, представляващ обект с ид.27382.500.2672.1.30, на четвърти етаж
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 12960.00 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., Челник
  НИВА, с площ 8,000 дка, местност „Ружинка", трета категория, имот № 026081 по плана за земеразделяне на село Челник, община Тунджа, област Ямбол, образуван от имот №026049
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 6512.00 лв.
 • Земеделска земя
  3089 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 3.089 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОРИТОТО, съставляваща имот № 042064 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 1035.36 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 2.979 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023030 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 1008.72 лв.
 • Земеделска земя
  24 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 23.517 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ГОЛЯМА ПОЛЯНА, съставляваща имот № 042069 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 9210.96 лв.
 • Парцел
  1080 кв.м., Малко Шарково
  ½ идеална част от Дворно място в с. Малко Шарково, община Болярово, цялото с площ 1080 кв.м., съставляващо УПИ III-108, в. кв. 19 по плана на селото
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 1280.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Козарево
  Дворно място в с.Козарево общ.Тунджа, обл.Ямболска, с площ от 1340квм,, съставляващо УПИ №ІV-129 в кв.16, ведно с построените в двора МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- изградена до груб строеж с площ от 132квм и паянтова сграда с площ от 9квм и други обслужващ
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Други
  178 кв.м., Голям манастир
  Сграда-ФУРНА, находяща се в с.Голям манастир, общ.Тунджа, обл.Ямболска
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 7600.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  62 кв.м., ЯМБОЛ
  АПАРТАМЕНТ № 49 в гр.Ямбол, жк”Г.Бенковски” бл.3 вх.”А”, представляващ обект с ид.87374.521.53, на 13-ти етаж, със застроена площ от 60.91квм
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Други
  3340 кв.м., Златари
  с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 13600.00 лв.
 • Други
  323 кв.м., ЕЛХОВО
  Производствена база в гр. Елхово, в местността ”Бозалъка”
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 25040.00 лв.
 • Други
  1775 кв.м., Маломирово
  с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Парцел
  975 кв.м., Гранитово
  5. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 975 кв.м., при съседи: улица, ПИ VIII-584, ПИ IX-584, ПИ IV-584; ПИ V-584; ПИ VI-584
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 3306.96 лв.
 • Парцел
  855 кв.м., Гранитово
  4. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 855 кв.м., при съседи:от двете страни улица, ПИ V-584, ПИ VII-584
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 2899.44 лв.
 • Парцел
  925 кв.м., Гранитово
  3. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 925 кв.м., при съседи: улица, ПИ IV-584, ПИ VII-584, ПИ VI-584
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 3137.04 лв.
 • Парцел
  935 кв.м., Гранитово
  2. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 935 кв.м., при съседи: улица, ПИ III-584, ПИ VII-584, ПИ IX-584, ПИ V-584
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 3170.88 лв.
 • Парцел
  875 кв.м., Гранитово
  1. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-584 по плана. на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 875 кв.м., при съседи: улица, ПИ II-584, ПИ XII-584, ПИ IX-584, ПИ IV-584
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 2967.12 лв.
 • Парцел
  1390 кв.м., Чарган
  УПИ ХІ кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1390квм, при граници: УПИ ХІІ, УПИ №ІV-301, УПИ V-300, УПИ VІІ-360, УПИ VІІІ, УПИ Х, улица
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 4800.00 лв.